Säkerhet för kunden

INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd och integritet är en förtroendefråga för oss och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du interagerar med oss håller vi oss strikt till de bestämmelser som finns när vi har hand om dina personuppgifter. Nedan vill vi informera om vår insamling och användning av data. Följande policy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig. Vi beskriver också vilka data vi använder och på vilket sätt detta sker. I denna policy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller insamlats på så sätt att den med hjälp av annan information eller på något sätt kan användas för att identifiera en fysisk person. Inga uppgifter kommer att säljas till tredje part.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sweef AB (org. nr 556850-4681) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på www.sweef.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål? Ändamålen för behandling av dina personuppgifter hos Sweef AB är: 

KUNNA FULLGÖRA KÖP HOS SWEEF AB

Behandlingar som görs

 • Leverans, inklusive avisering och kontakter
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna eller Stripe)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer, mail och adress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

MÖJLIGGÖRA RIKTAD MARKNADSFÖRING

Per e-post och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Sweefs kanaler. För att kommunicera relevant information till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment.

Behandlingar som utförs

 • Skapandet av dina personliga produktrekommendationer, inspiration och nyheter
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik och ålder) gör vi en analys som kan resultera i att du får kommunikation specifik till dig

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig

KUNNA HANTERA KUNDTJÄNSTÄRENDEN

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter till exempel, adress, email och telefonnummer
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden

KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA SWEEFS TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM

Behandlingar som utförs

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment

Kategorier av personuppgifter

 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar webbsidan till exempel

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH/ELLER EVENT

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter till exempel adress, email och telefonnummer
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Behandlingar som utförs

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

MOTTAGARE AV UPPGIFTER DÄR MOTTAGAREN ÄR PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

MOTTAGARE AV UPPGIFTER DÄR MOTTAGAREN ÄR SJÄLVSTÄNDIG PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

BETALTJÄNSTLEVERANTÖRER

kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. De är således personuppgiftsansvariga för sådana personuppgifter enligt deras respektive villkor:

SPEDITÖRER

kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.

 • Sun-Com
 • Flexit

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: info@sweef.se

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten)

Källa som uppgifterna hämtas från

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

Stripe kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Stripe är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Stripes villkor

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid nå oss på Info@sweef.se

COOKIES

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av Sweef?

De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies Sweef använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Vad är onsite targeting?

Baserat på cookie tekniken insamlas på Sweef webbsidan data för att optimera vår reklam. Dessa data används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera och tjänster just för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen (till exempel reklam som är inriktad på att man de senaste dagarna endast har tittat på soffor). Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen.

Finns det också cookies från tredje part (så kallade tredje part cookies)?

Sweef använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och webbsidorna intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Härvid handlar det om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymer för det mesta till och med helt anonyma data. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

Retargeting

Våra webbsidor använder härvid så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt erbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidan.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Sweef-cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Retargeting och datainsamling genom tredje part för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare - Facebook Ink. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy